Home Tags طبقه

Tag: طبقه

دیویدآی. بکر و کیت کارینز، مترجم: فروغ قره‌داغی
پداگوژی جنبش‌ها: آن سوی بن‌بست طبقه، هویت

دیویدآی. بکر و کیت کارینز، مترجم: فروغ قره‌داغی
تامین فضای آموزشی و استاندارد حق اولیه دانش‌آموزان است

دیویدآی. بکر و کیت کارینز، مترجم: فروغ قره‌داغی
روایتی از تبعیض‌ها و فشارها بر پرستاران زن

دیویدآی. بکر و کیت کارینز، مترجم: فروغ قره‌داغی
تاریخ سیاسی زنان یا این رزم مشترک…

دیویدآی. بکر و کیت کارینز، مترجم: فروغ قره‌داغی
جنبش معلمان رو به جامعه حرکت می‌کند

دیویدآی. بکر و کیت کارینز، مترجم: فروغ قره‌داغی
جنبش معلمان رو به جامعه حرکت می‌کند

دیویدآی. بکر و کیت کارینز، مترجم: فروغ قره‌داغی
نقد عملکرد استارتاپ‌های غذای خانگی

دیویدآی. بکر و کیت کارینز، مترجم: فروغ قره‌داغی
علیه تبعیض جنسیتی در آموزش عالی و بازار کار

دیویدآی. بکر و کیت کارینز، مترجم: فروغ قره‌داغی
تبعیض جنسیتی در حوزه کار

دیویدآی. بکر و کیت کارینز، مترجم: فروغ قره‌داغی
اشتغال زنان در خاورمیانه- بخش دوم