ﺟﺎنِ ﺧﻮار

0
28

بیدارزنی: کتاب ﺟﺎنِ ﺧﻮار نوشته نیلو شاتو (نام مستعار) برای اولین بار و به درخواست نویسنده در سایت بیدارزنی منتشر می‌شود. این کتاب به‌صورت رایگان در اختیار خوانندگان قرار می‌گیرد. کتاب در ارتباط با زندگی سه دختر است که قواعد روزگاری که در آن زندگی می‌کرده‌اند را شکسته‌اند و سنت‌شکنی کرده‌اند. نیلو شاتو نویسنده در خلاصه داستان خود نوشته است: اﯾﻦ داﺳﺘﺎن ﭘﺎرﺳﯽ در ﺑﺨﺎرا، از روزﮔﺎر ﺳﻪ دﺧﺘﺮ سنت‌شکن می‌گوید: ﯾﺎﺳﻤﯿﻦ ﯾﻬﻮدی، ﺑﻬﺎر زرﺗﺸﺘﯽ و ﺷﯿﺮﯾﻦ ﻣﺴﻠﻤﺎن. ﻫﻤﮥ دﺧﺘﺮﻫﺎ اﻓﺴﻮ ِن ﭘﺴﺮ ﺧﻠﯿﻔﻪ شده‌اند.

درﺑﺎرۀ ﻧﻮﯾﺴﻨﺪه:

نیلو ﺷﺎﺗﻮ، زادۀ ﯾﮑﯽ از روﺳﺘﺎﻫﺎی ﺗﻬﺮان در ﺳﺎل ۱۳۶۵ اﺳﺖ. دﺧﺘﺮ ﮐﻪ ﺑﻮد، ﻣﻮﻫﺎﯾﺶ را ﮐﻮﺗﺎه ﮐﺮد و ﺧﯿﺎل ﺑﺎﻓﺖ و از خط‌های ﻗﺮﻣﺰ ﭘﺮﺳﯿﺪ. ﺑﺎ ﺧﻮاﻫﺮش ﺑﻪ ﻫﻤﮥ ﮐﺘﺎب و فیلم‌های ﻣﻤﻨﻮع ﺳﺮک ﮐﺸﯿﺪ. ﺧﻼف ﺧﻮاﺳﺘﮥ ﺧﺎﻧﻮادۀ ﺳﻨﺘﯽ، در رﺷﺘﮥ ﻓﻠﺴﻔﻪ ﻏﺮب، دﻧﯿﺎی دﯾﮕﺮی از زن ﺑﻮدن را ﺑﺎﻻ و ﭘﺎﯾﯿﻦ رﯾﺨﺖ. سال‌هاست او از رازﻫﺎی زن ﺷﺪن ﺑﺮای دخترهای اﯾﺮان داﺳﺘﺎن می‌نویسد؛ ﻫﻤﺎن رازهای ﺳﯿﺎه و ﺳﻔﯿﺪ ﮐﻪ هیچ‌کس ﺑﻪ دخترهای هم‌نسل او ﻧﮕﻔﺖ.

همچنین بخوانید: معرفی کتاب «صعود زندگی من»

همچنین بخوانید: مروری بر کتاب «چرخه زندگی زنانه»

درﺑﺎرۀ ﮐﺘﺎب ﺟﺎنِ ﺧﻮار:

اﯾﻦ داﺳﺘﺎن ﭘﺎرﺳﯽ در ﺑﺨﺎرا، از روزﮔﺎر ﺳﻪ دﺧﺘﺮ سنت‌شکن می‌گوید: ﯾﺎﺳﻤﯿﻦ ﯾﻬﻮدی، ﺑﻬﺎر زرﺗﺸﺘﯽ و ﺷﯿﺮﯾﻦ ﻣﺴﻠﻤﺎن. ﻫﻤﮥ دﺧﺘﺮﻫﺎ اﻓﺴﻮنِ ﭘﺴﺮ ﺧﻠﯿﻔﻪ شده‌اند. در ﺗﺎرﯾﺦ ننوشته‌اند ﮐﻪ آن ﭘﺴﺮ ﺟﺎن ﯾﺎﺳﻤﯿﻦ را ﺑﺎ ﻫﺠﻮم و ﺷﺮم می‌شکند. ﯾﺎﺳﻤﯿﻦ از ﺑﻐﺪاد ﺗﺎ ﺑﺨﺎرا در ﭘﯽ ﻋﺸﻖ ﺧﻮد ﺳﻔﺮ می‌کند؛ اﻣﺎ ﯾﺎری نمی‌یابد. ﭘﺴﺮ ﺧﻠﯿﻔﮥ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن را ﺑﺎ دﺧﺘﺮی ﯾﻬﻮدی چه‌کار؟ در اﯾﺮاﻧﺸﻬﺮ، ﮐﺴﯽ ﺟﺰ ﺑﻬﺎر و ﺷﯿﺮﯾﻦ از راز درون ﺷﮑﻢ ﯾﺎﺳﻤﯿﻦ ﺧﺒﺮدار نمی‌شود. بی‌هیچ ﭼﺎره، ﺳﻪ دﺧﺘﺮ از دوﺳﺖ هفده‌سالۀ ﺧﻮﯾﺶ، ﺣﺴﯿﻦ ابن‌سینا، ﻧﻨﮓ ﮔﻨﺎﻫﯽ ﺧﻮﻧﯿﻦ را می‌جویند: ﺣﺴﯿﻦ ﺑﺎﯾﺪ ﺟﺎﻧﯽ را ﺑﮕﯿﺮد ﺗﺎ دﺧﺘﺮی دﯾﮕﺮ ﺧﻮار ﻧﮕﺮدد.

 

متن پی دی اف کتاب جان خوار نوشته نیلو شانو  را از اینجا دانلود کنید. انتشار کتاب با ذکر منبع و نام نویسنده بلامانع است.