بروشور: این مبارزه را تا بە وقت پیروزی نهایی ادامه خواهیم داد

0
211
بدون حجاب اجباری

ما زنان، با حضور هر روزمان‌ با برداشتن حجاب اجباری، در خیابان‌هایی که روزی خون هم‌رزمانمان در آن ریخته شده، این مبارزه را تا بە وقت پیروزی نهایی ادامه خواهیم داد و هرگز به عقب بازنخواهیم گشت، زیرا ما همچنان به فقر و بی‌عدالتی و هرگونە ستمی معترض و از اجبار خسته‌ایم.

بیدارزنی: این روزها شاهد مقاومت زنان در برابر حمله حاکمیت به تمامیت جسمانی آنان برای اعمال حجاب اجباری هستیم. این بروشور در همین رابطه، توسط جمعی از فعالان حقوق زنان با هدف تداوم ایستادگی علیه حجاب اجباری و تمامی اشکال سرکوب حاکمیت تهیه و جهت توزیع، در دسترس قرار گرفته است.

نسخه پی‌دی‌اف بروشور را از این لینک تهیه کنید: تراکت در اعتراض به حجاب اجباری

قیام ژینا (زن زندگی آزادی) علیه هر شکلی از ستم، نابرابری و اجبار، تبعیض و آپارتاید جنسی در جامعه شکل گرفت. سوزاندن روسری و برداشتن حجاب اجباری در اعتراض به قتل ژینا توسط مأموران گشت ارشاد، به نماد این جنبش تبدیل شد و زنان حتی پس از سرکوب‌های حکومت تلاش کرده‌اند تا با برداشتن حجاب اجباری، شعله‌های قیام را بە طور روزمره در خیابان‌ها زنده نگه دارند.

اکنون که با افزایش فشارهای اقتصادی و تورم و ناتوانی حکومت در پاسخ بە مطالبات قشرهای مختلف جامعە بخصوص طبقه کارگر، زندگی برای اکثریت اقشار مردم سخت و غیرممکن شده؛ و خشم، بیش از شروع قیام ژینا، بر جامعه حاکم شده است؛ حاکمیت، با تهدیدهای هر روز و تلاش برای بهبود وضعیت متزلزل خود با وضع قانون مقابله با بی‌حجابی، برای بازپس‌گیری دستاوردهای این جنبش، اقدامی جدی را بە خیال خاموش کردن قیام ژینا شروع کرده است.

اما ما زنان، با حضور هر روزمان‌، بدون حجاب اجباری، در خیابان‌هایی که روزی خون هم‌رزمانمان در آن ریخته شده، این مبارزه را تا بە وقت پیروزی نهایی ادامه خواهیم داد و هرگز به عقب بازنخواهیم گشت، زیرا ما همچنان به فقر و بی‌عدالتی و هرگونە ستمی معترض و از اجبار خسته‌ایم.

طبیعتاً حمایت جامعۀ مردان و زنان آزادی‌خواه و برابری طلب از زنان بدون حجاب اجباری در مقابل مأموران سرکوب مهم‌ترین نقش پیشروی را در پایان دادن بە ماشین کشتار، بی عدالتی، سانسور و خفقان و حرکت بسوی پیروزی خواهد داشت.

همچنین بخوانید: ادامه پلمپ‌ها و احضارها برای تحمیل حجاب اجباری