در تقاطع جنسیت و ملیت: مادران افغانستانی و آموزش فرزندان

0
17

بیدارزنی:‌ تقاطع‌یافتگی توضیح می‌دهد که نظام‌های سلطه همچون نظام طبقاتی، جنسیتی، و ملیتی چگونه در هماهنگی با هم عمل و یکدیگر را بازتولید می‌کنند. در این مقاله بر تجربه ستم‌دیدگی زنان افغانستانی در رابطه با نهاد آموزش تمرکز می‌کنیم. مردم‌نگاریِ نهادی روش‌شناسی مناسبی برای مطالعه تجربه فرودستی است. این مردم‌نگاری تجربه مردم را در بستر روال‌های نهادی حاکم مطالعه می‌کند.

این پژوهش با نظر به‌موقعیت زنان افغانستانی توصیفی از وظایف مادری آنان در قبال آموزش فرزندانشان به‌دست می‌دهد. این که زنان افغانستانی که به‌طور همه‌جانبه به‌حاشیه رانده شده‌اند، چگونه با این گونه وظایف مراقبتی‌ مواجه می‌شوند از مهم‌ترین محورهای این پژوهش است. موانع زبانی و بی/کم‌سوادی در تجربه آنان ارتباطی تنگاتنگ با یکدیگر دارند. فنون اصلی گردآوری داده‌ها مشاهده و مصاحبه بوده است.

برای دانلود مقاله به این لینک مراجعه کنید.

این مقاله قبلا در مجله جامعه شناسی ایران منتشر شده است.

همچنین بخوانید: خشونت و تبعیض مضاعف بر زنان مهاجر کارگر