Home Tags مشارکت سیاسی

Tag: مشارکت سیاسی

مانیمانجاری سنگوپتا/ برگردان: معصومه زمانی
۹ زن عصیان گری که جنبش زنان هند را شکل دادند

مانیمانجاری سنگوپتا/ برگردان: معصومه زمانی
مروری بر احکام زندان کنشگران زن در ماه‌های اخیر

مانیمانجاری سنگوپتا/ برگردان: معصومه زمانی
محدودیت‌های حضور معلمان زن درعرصه فعالیت‌های صنفی

مانیمانجاری سنگوپتا/ برگردان: معصومه زمانی
زنانی که پایه گذار تغییرند

مانیمانجاری سنگوپتا/ برگردان: معصومه زمانی
کوبانی یک برند نیست، کوبانی زندگی است

مانیمانجاری سنگوپتا/ برگردان: معصومه زمانی
موانع مشارکت سیاسی زنان در جمهوری اسلامی ایران

مانیمانجاری سنگوپتا/ برگردان: معصومه زمانی
زنان برای انقلاب ها خوبند اما انقلاب ها برای زنان نه