Home Tags توانمندسازی زنان

Tag: توانمندسازی زنان

برگردان و تلخیص: فروغ سمیع‌نیا
آموزه‌هایی برای سازماندهی اجتماعات- بخش دوم

برگردان و تلخیص: فروغ سمیع‌نیا
آموزه‌هایی برای سازماندهی اجتماعات-بخش اول

برگردان و تلخیص: فروغ سمیع‌نیا
بودجه جنسیت‌‌محور چیست؟/ بنفشه جمالی

برگردان و تلخیص: فروغ سمیع‌نیا
زنان، نیروی کار فرعی

برگردان و تلخیص: فروغ سمیع‌نیا
دورخیزی دیگر برای حذف زنان از بازار کار