خشونت سیستماتیک علیه زنان/ زهره اسدپور

0
13

بیدارزنی:‌طبق تعاریف بین المللی خشونت سازمان یافته رفتار خشنی است که برای دستیابی به اهداف برنامه ریزی شده یا به دنبال تحریک و یا مواضع خاص سیاسی اقتصادی اجتماعی یک گروه سازمان یافته سیاسی یا اجتماعی بروز پیدا می‌کند. مهم‌ترین مثال‌های خشونت سازمان یافته علیه زنان، خشونتی است که در جنگ‌ها به‌خصوص در جنگ‌های داخلی علیه زنان به شکل تجاوز گسترده و سازمان یافته رخ می‌دهد. مثال‌های فراوانی از این نوع خشونت در جهان یافت می‌شود. جنگ بوسنی، جنگ نظامیان برمه علیه غیرنظامیان مسلمان روهینگیا جنگ‌های داخلی در آفریقا و جنگ افروزیهای داعش در منطقه. خشونت سازمان یافته علیه زنان فقط در قالب جنگ و یا نزاع‌های داخلی میان گروه‌های متخاصم رخ نمی‌دهد، خشونت سازمان‌یافته علیه زنان در موارد مختلفی به‌عنوان ابزاری علیه گروه‌های و احزاب مخالف به کار گرفته می‌شود. در نزاع‌های سیاسی باز این پیکر زنان است که محلی برای رقابت و مناقشه می‌شود. به نظر می‌رسد در این منازعات سیاسی خشونت به‌خصوص خشونت جنسی علیه زنا ن یک تفاوت مهم با موارد دیگر خشونت علیه زنان دارد، اینجا زنان مورد خشونت واقع می‌شوند نه‌تنها به این دلیل که زنند، بلکه به این دلیل ک ه جرئت کرده‌اند و در برابر نظام مستقر ایستاده‌اند… و این است که نه تنها همچون مردان مورد خشونت فیزیکی واقع می‌شوند بلکه هدف خشونت جنسی و گاه تجاوز نیز قرار می‌گیرند. در خشونت‌های سازمان‌یافته پیش از اعمال خشونت، زنان دسته‌بندی می‌شوند، زنانی که با ما هستند (از قوم ما، ملیت ما، هم‌عقیده وهم حزبی و هم دین ما)، در برابر زنانی که از ما نیستند، دیگری‌اند و پس از این دیگری سازی، خشونت مشروع تلقی می‌شود. … و به شکل سازمان‌یافته به کار گرفته می‌شود.