Home Tags سلامت

Tag: سلامت

نویسندگان: استفان بورل و سندی راسکتون، برگردان: کامران معتمدی
ویروس کرونا نشان می‌دهد که کلیشه‌های مردانه در جامعه چقدر عمیق است

نویسندگان: استفان بورل و سندی راسکتون، برگردان: کامران معتمدی
اوتیسم در دنیای «سالم‌ها» و نابرابری‌ها

نویسندگان: استفان بورل و سندی راسکتون، برگردان: کامران معتمدی
چرا فاصله اجتماعی برای ما کارایی ندارد؟

نویسندگان: استفان بورل و سندی راسکتون، برگردان: کامران معتمدی
نقشه این است: بگذاریم مردم بمیرند تا سرمایه‌داری را نجات دهیم

نویسندگان: استفان بورل و سندی راسکتون، برگردان: کامران معتمدی
گزارشی کوتاه از بند زنان زندان اوین

نویسندگان: استفان بورل و سندی راسکتون، برگردان: کامران معتمدی
درد و تبعیض؛ چرا پزشکان به زنان اعتماد ندارند؟

نویسندگان: استفان بورل و سندی راسکتون، برگردان: کامران معتمدی
آلِتا یاکوبس و پله‌های مرتفع فمینیسم در هلند

نویسندگان: استفان بورل و سندی راسکتون، برگردان: کامران معتمدی
با یا بی چادر؛ بگذارید دوست بمانیم

نویسندگان: استفان بورل و سندی راسکتون، برگردان: کامران معتمدی
اوتیسم در دنیای نابرابری‌ها

نویسندگان: استفان بورل و سندی راسکتون، برگردان: کامران معتمدی
شرم جایی برای آگاه کردن دختران دهه شصت نگذاشت