Home Tags خشونت جنسیتی

Tag: خشونت جنسیتی

تنظیم گزارش:‌ بنفشه جمالی/ عکس:‌ پرستو قربانی
همچنان توسط خانواده شوهرم تهدید می‌شوم

تنظیم گزارش:‌ بنفشه جمالی/ عکس:‌ پرستو قربانی
افغانستانی‌ها، ایران را به دلیل نداشتن حقوق برابر ترک می‌کنند

تنظیم گزارش:‌ بنفشه جمالی/ عکس:‌ پرستو قربانی
قوانینی در باب محافظت از زنان در برابر خشونت خانوادگی

تنظیم گزارش:‌ بنفشه جمالی/ عکس:‌ پرستو قربانی
زنانی برای تزیین، زنانی منفعل، مردانی ناموس پرست و غیرتی

تنظیم گزارش:‌ بنفشه جمالی/ عکس:‌ پرستو قربانی
دخترانی که می‌خواهند جدا از خانواده زندگی کنند به دنبال چه هستند

تنظیم گزارش:‌ بنفشه جمالی/ عکس:‌ پرستو قربانی
خشونت خانوادگی نباید هرگز اتفاق بیافتد

تنظیم گزارش:‌ بنفشه جمالی/ عکس:‌ پرستو قربانی
میزگرد بررسی خشونت خانوادگی در ایران از منظر حقوقی و سلامت