و هنوز کوچه های ما
خسته از نامِ شهیدانِ مرد است.

بارگذاری نوشته های مرتبط بیشتر
بارگذاری بیشتر در ایماژ