خانه ایماژ زنان در جنگِ ایران و عراق/ عکس از مهدیه مراد بخش

زنان در جنگِ ایران و عراق/ عکس از مهدیه مراد بخش

۰
0
1,391

و هنوز کوچه های ما
خسته از نامِ شهیدانِ مرد است.