گروه مطالعات زنان انجمن جامعه ‏شناسی ایران برگزار می‏کند:

زمینه‌های اجتماعی و فرهنگی سهمیه بندی جنسیتی در دانشگاهها

دکتر الهه کولایی

بررسی حقوقی سهمیه بندی جنسیتی در دانشگاه‌ها

فریده غیرت

زمان: یکشنبه 13اسفند 1391 ساعت 17 

 مکان: بزرگراه جلال آل احمد، پل گیشا، دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران، سالن کنفرانس انجمن جامعه شناسی ایران

بارگذاری نوشته های مرتبط بیشتر
بارگذاری بیشتر در تیترخوان زنان