خبرآنلاین
موج جهانی افزایش روابط جنسی پیش از ازدواج به ایران رسیده است و آخرین پژوهش های دانشگاهی از افزایش میزان این مسئله حکایت دارد.

محمد حسین نجاتی: نتایج تحقیق
صورت گرفته در دانشگاه علوم اجتماعی دانشگاه تهران نشان می دهد، رابطه
جنسی “پیش از ازدواج ” در ایران در حال افزایش است، در حالی که سیاست غالب
نادیده گرفتن آن است. یافته های این پژوهش نشان می دهد، که مواردی چون
احساس نیاز، حس کنجکاوی و کسب تجربه، شبکه روابط اجتماعی و گروه دوستی
سوژه، بیکاری و شرایط اقتصادی، افزایش سن ازدواج از جمله مهم ترین عوامل
پیدایش و گسترش این روابط هستند.
البته این روند تنها مربوط به ایران
نمی شود و در کشور های دیگر به مراتب زودتر از کشور ایران صورت گرفته است.
به طوریکه مطالعات جامعه شناسی خانواده حکایت از تغییرات گسترده ای در این
حوزه در طی نیم قرن اخیر درسراسر جهان دارد. به طوریکه گسترش رابطه جنسی
پیش از ازدواج محصول انقلاب جسنی در اواخر دهه 1960 میلادی در جوامع غربی
است.

 

در جدول زیر وضعیت اشتغال افراد بررسی شده در این پژوهش را بخوانید؛

وضعیت اشتغال فراوانی درصد 
غیر شاغل 14 41
شغل پاره وقت 9 26
شاغل تمام وقت 11 33
جمع 34 100

در
این پژوهش که از سوی اساتید علوم اجتماعی دانشگاه علوم اجتماعی دانشگاه
تهران صورت گرفته است، از میان مردانی که مورد مصاحبه قرار گرفته اند، جوان
ترین آنها 21 ساله و مسن ترین آنها 33 ساله بوده است. همچنین ماینگین سن
افراد مصاحبه شونده در حدود 27 سال بوده است. در مورد وضعیت تحصیلی مصاحبه
شوندگان 53 درصد از پاسخگویان دارای تحصیلات دیپلم و پایین تر و 47 درصد
نیز دارای تحصیلات دانشگاهای بودند که از این میان ، بیشترین میزان فراوانی
مربوط به مردان با تحصیلات دیپلم با 35 درصد و بعد از آن ، مردان با مدرک
لیسانس با 23 درصد از کل پاسخگویان است.

 

در جدول زیر میزان تحصیلات افراد بررسی شده در این پژوهش را بخوانید؛

 تحصیلات فراوانی درصد فراوانی
زیر دیپلم 6 18
دیپلم 12 35
فوق دیپلم 3 9
لیسانس 8 23
فوق لیسانس و بالاتر 6 15
جمع 43 100

همچنین
نزدیک به 70 درصد از پاسخگویان غیر شاغل و دارای مشاغل پاره بودند که در
نتیجه آن، از درآمد بالایی برخوردار نبودند و تنها حدود 30 درصد پاسخگویان
دارای شغل تمام وقت و درآمد مشخص فردی بودند. از سوی دیگر از بین پاسخگویان
غیر شاغل 23 درصد آنها را دانشجویان تشکیل می دادند.

 

“تیپ شناسی” روابط جنسی قبل از ازدواج
همچنین
در این پژوهش سوژه ها بر حسب نوع رابطه شان در سه دسته کلی روابط صیقه ای،
روابط آزاد و روابط شبه هم بالینی می توان طبقه بندی شده است که به شرح
زیر است: روابط صیغه ای: این گونه روابط در سوژه هایی مشاهده می شود که
پایبندی مذهبی بالاتری داشته اند. این افراد معتقد بودند که ازنظر شرغی
مجاز هستند و میتوانند تحت هر شرایط خاصی با زنان غیر شوهر دار رابطه بر
قرار کنند. روابط آزاد : این سوژه ها برخلاف دسته اول اعتقادی به جنبه های
دینی محدودیت های آن در برقراری رابطه هایشان نداشتنه اند.آنها غیر از پارک
هاو خیابان و معرفی دوستان و شبکه های اجتماعی از امکاناتی همچون تلفن، چت
و اینترنت برای پیدا کردن افراد مورد نظرشان بهره می گیرند. روابط شبه هم
بالینی: این افراد مانند دسته دوم اعتقادی به جنبه های دینی و محدودیت های
آن ندارند و ولی در عین حال برخلا دسته قبلی با هر دختر ویا زنی رابطه بر
قرار نمی کنند. آنها بیشتر به دنبال دخترانی هم سن و سال خود یا روحیات
مشابه بودند تا بتوانند علاوه بر رابطه جنسی رابطه عاطفی نیز برقرار می
کنند.

 

در نمودار زیر علل پیدایش روابط جنسی پیش از ازدواج را ببینید؛

 

بارگذاری نوشته های مرتبط بیشتر
بارگذاری بیشتر در تیترخوان زنان