شهرزادنیوز:مسئول
امور زنان برزیل در مراسم81 امین سال حق انتخاب زنان، خواستار تغییر تصویر
سنتی زن در جامعه شد.
النورا منیسوکی با اعلام این مطلب که هنوز هم در جامعه برزیل تصویر کهنه‌ای
از زنان حاکم است، خواستار مدرنیزه شدن نقش اجتماعی زن و شرکت بیشتر وی در
زندگی سیاسی شد.
وی گفت که رسیدگی به فرزندان در بیشتر خانواده‌ها هنوز هم تنها وظیفه زن
محسوب می شود؛ از جمله اگر مردی نماینده مجلس شد، خیالش راحت است که همه
چیز در خانه مرتب است. اما اگر زنی راهی پارلمان شد، باید پیش از آن همه
چیز را مرتب کند و به فکر رفتن فرزندان به مدرسه و آماده بودن خوراک آنان
باشد.
وی افزود: از سنگینی این مسئولیت باید با تقسیم کار در خانه کاسته شود. وی
همچنین خواستار لیست های انتخاباتی50 درصدی برای زنان شد و گفت باید حمایت
مالی از کاندیداها نیز عادلانه تر باشد.
به گزارش «برازیل نیوز»، زنان دیگر، از جمله دیلما روسف، رئیس جمهور برزیل،
نیز خواستار سهمیه بندی برای زنان در انتخابات شدند. در انتخابات محلی سال
گذشته تنها13 درصد کاندیداها برای رسیدن به مقام شهردار زن بودند.

بارگذاری نوشته های مرتبط بیشتر
بارگذاری بیشتر در تیترخوان زنان