نگاه زن: شمایل عزیزی بعد از گذشت سه روز از اعتصاب غذایی اش در ولایت هرات به شفاخانه حوزه وی این ولایت انتقال داده شده است.

داکتران در شفاخانه حوزه وی هرات می گویند: مشکلات ناشی از اعتصاب غذایی اش وضعیت صحی وی را به مشکل روبرو ساخته است.

سه روز از اعتصاب غذایی شمایل عزیزی خانم که به خاطر درگیری های مسلحانه
میان دو گروه متخاصم در مربوطات ولایت غور دست به اعتصاب غذایی زد، می
گذرد.

[->http://www.women-af.com/wp-content/uploads/2012/11/77150BC2-5B40-4FE7-BE89-7CD277C5E745_w268_r1.jpg]

بعد از گذشت این مدت، او به شفاخانه انتقال داده شده است تا تحت مراقبت های جدی داکتران موظف قرار گیرد.

خانم عزیزی در حالیکه در بستر مریضی قرار داشت، تاکید کرد تا زمانیکه
رییس جمهور افغانستان به خواسته های آن رسیده گی نکند، دست از اعتصاب
غذایی اش بر نخواهد داشت.
وی گفت:

« من تا فعلاً می توانم یک کمی قدم بزنم، حرف بزنم و حتی می
توانم نماز بخوانم، ولی وضعیت چند روز قبل را ندارم. این اعتصاب ادامه
دارد تا حال هیچ مقام از مرکز با من ارتباط تلیفونی نداشته ولی رییس حل
منازعات در ولایت هرات پیام صبغت الله مجددی را به من فرستاده است.»

خانم عزیز شش فرزند دارد که دو تن از آنان مادر شان را در داخل شفاخانهء
حوزه وی هرات همراهی می کنند. آنان از وضعیت مادر شان نگران اند.

« بریالی: مادرم به خاطر قوم های خود اعتصاب کرده است تا آنان
از این وضعیت بحرانی نجات پیدا کنند و دولت به مشکلات ما رسیده گی کند.»

« توریالی: وقتی من مادر خود را در حالت بحرانی یا نزدیک به مرگ
می بینم طبعاً احساس نگرانی و خسته گی می کنم، مادر من بر خواست های خود
پافشاری دارد، امید که به خواسته هایش رسیده گی گردد.»

محمد رفیق شیرزی مسوول مطبوعاتی شفاخانهء حوزه وی هرات گفت: خانم عزیزی هم اکنون تحت تداوی جدی مسوولان صحی قرار دارد.

اوگفت: مشکلات ناشی از تداوم اعتصاب غذایی وی را به مریضی های گوناگون دچار ساخته است:

« این خانم چند روز است که مواد غذایی اخذ نکرده است در نتیجهء
نگرفتن مواد غذایی مشکل قند و خون پیدا کرده است و فعلاً در همین وضعیت در
شفاخانه حوزه وی هرات تحت مداوا قرار دارد، یک گروه از داکتران به صورت
مشترک این خانم را تحت مداوا قرار داده اند ولی او به تطبیق سیروم موافقت
نکرده است.»

سید شریف مجددی رییس کمسیون حل منازعات در ولایت هرات پیام صبغت الله مجددی رییس کمسیون تحکیم صلح را به وی رسانده است.

وی می گوید، رییس کمسیون تحکیم صلح افغانستان گفته است، تلاش دارد تا
کمسیون را برای حل مشکلات دوگروه متخاصم در ولایت غور تشکیل دهد:

« صبغت الله مجددی گفته است ما کوشش می کنیم تا به خواسته های
شما رسیده گی گردد، هیات را تعیین می کنیم تا با آن گروه ها گفتگو کنند تا
مشکلات میان دو قوم و دو گروه مسلح بوجود آمده را حل کنند و شما هم دست
از اعتصاب غذایی بر دارید.»

این نخستین پیام است که از سوی مقامات مرکزی افغانستان برای شمایل عزیزی
خانم که از سه روز به این سو در اعتصاب غذایی به سر می برد، فرستاده می
شود.

این عضو زن در شورای عالی صلح هرات سه روز قبل خیمهء را در نزدیک شورای ولایتی هرات به خاطر اعتصاب غذایی اش برپا کرده بود.
یک روز بعد از آن وی ادعا کرد که به خاطر فشار های بی حد شوهرش خیمه را
برداشته و ادامهء اعتصاب خود را به خانهء مسکونی اش ادامه می دهد.

شمایل عزیزی به خاطر دو گروه متخاصم مسلح در مربوطات ولایت غور در همسایگی هرات دست به اعتصاب غذایی زد.

وی می گوید، تا زمانیکه رییس جمهور افغانستان مشکلات موجود میان این دو گروه متخاصم را حل نکند، دست از اعتصاب اش بر نمی دارد.

این دو گروه به رهبری ملا مصطفی و ملا برهان از چند سال به این سو
درگیری های مسلحانه را در ولایت غور در نزدیک مرز هرات انجام می دهند.

با آنکه خانم عزیزی می گوید که این افراد کدام مخالفتی با نیروهای دولتی
ندارند، ولی گزارش ها حاکی از آنست که در چند سال گذشته درگیری های
مسلحانه میان نیروهای دولتی افغان و افراد وفادار به ملا مصطفی در مربوطات
ولایات هرات و غور صورت گرفته است.

بارگذاری نوشته های مرتبط بیشتر
بارگذاری بیشتر در تیترخوان زنان