شهرزاد نیوز: حضور فزاینده زنان در استادیوم ها و تماشای دسته‌جمعی روی
پرده های بزرگ در میادین شهر ها (پابلیک ویوئینگ)، فوتبال متمدن تر کرده
است. ریچارد داوید پرشت، فیلسوف آلمانی، با بیان این مطلب به گزارشگر کانال
اول تلویزیون آلمان گفت که دیگر مثل سابق که تماشاچیان عمدتا ً مردان
بودند، رفتار و گفتار خشونت آمیز سلطه ندارد، بلکه جشن است و شادی.
وی در بخش دیگری از این مصاحبه اظهار داشت که البته هنوز هم خشونت هایی بین
طرفدارن دیده می‌شود اما این پدیده، که آن هم جزو رویداد های بزرگ است، به
شدت کاهش یافته است.
به گفته وی، فوتبال امروزه به یک مراسم بزرگ اجتماعی تبدیل شده است. این
جشن جمعی موجب شده حتا کسانی که اطلاع چندانی از فوتبال ندارند، بخواهند در
این مراسم شادمانه شرکت کنند. فوتبال در جامعه کنونی به نوعی مذهب جانشین
تبدیل شده است. نیاز با هم بودن و تجربه کردن احساسی مشترک خود ریشه در
مراسم مذهبی دارد. این تجربه مشترک را انسان‌ها می‌توانند امروز در
استادیوم ها، کنسرت های بزرگ و در جشن عشق (لاو پارید) داشته باشند

بارگذاری نوشته های مرتبط بیشتر
بارگذاری بیشتر در تیترخوان زنان