وفا: مدير روابط عمومي منطقه 17 گفت: خانه
سلامت گلچين اقدام به برگزاري 2 كارگاه آموزشي بهداشت زنان براي كانون
مادر و كودك و شهروندان محله كرد.

پناهي افزود: 2 كارگاه
آموزشي بهداشت زنان توسط كارشناس بهداشت در پايگاه بسيج امام خميني 
با حضور بانوان شهروند محله و در خانه سلامت برگزار شد.

وي ادامه داد:
هدف از برگزاري اين كارگاه ها ارتقاي سطح آگاهي اهالي براي رعايت بهتر
بهداشت فردي برگزار و در اين كارگاه راه كارهاي پيشگيري ازابتلاو درمان
بيماري هاي زنان توضيحاتي داده شد.

*مشاوره هاي هفتگي كمك فراوان به شهروندان منطقه 17

مديراداره سلامت منطقه 17 گفت: خانه سلامت زهتابي مشاوره هاي هفتگي با موضوعات روانشناسي برگزار مي كند.

قربان
زاده به گزارش خبرنگار باشگاه خبرنگاران افزود: خانه سلامت زهتابي با هدف
رفاه حال شهروندان محله و پيشگيري و حل بيماري ها و مشكلات خانوادگي
اقدام به ارايه خدمات شماوره فردي روانشناسي دررابطه با فرزند پروري مي
كنند.

همچنين وي در خصوص توانمند سازي بانوان محله گلچين اظهار داشت:
خدمات آموزش خياطي به صورت هفتگي با هدف توانمند سازي بانوان در زمينه كسب
درآمد و نيز استفاده بهينه از اوقات فراغتشان برگزار شد.

بارگذاری نوشته های مرتبط بیشتر
بارگذاری بیشتر در تیترخوان زنان