شهرزادنیوز: برای نخستین بار در تاریخ دمکراسی بولیوی، دو زن به ریاست
پارلمان و مجلس سنا در این کشور انتخاب شدند. ریاست پارلمان را ربکا
دلگادوُ و ریاست سنا را گابریلا موُنتانیوُ، هر دو از “جنبش به سوی
سوسیالیسم”، برای دو سال 2012 و 2013 عهده دار شدند.
به گزارش وبسایت “چشم انداز آمریکای لاتین”، این دو زن در رقابت های درون
پارلمانی بر رقبای مرد خود پیروز شدند. سازمان غیر دولتی (ان جی اوُ) “مرکز
همآهنگی زنان” که دربرگیرنده 200 تشکل زنان است، در این رابطه اعلام داشت
که برای نخستین بار زنان در راس بالاترین مراتب قانونگذاری بولیوی قرار
گرفته اند.

حضور زنان در مقامات تصمیم گیری کشور 10 میلیونی بولیوی بسیار چشمگیر است.
28 درصد نمایندگان هر دو مجلس را زنان تشکیل می دهند و نیمی از وزارتخانه
ها نیز در دست زنان است. یکی دیگر از دستاورد های مهم زنان در بولیوی
انتخاب 50 درصد از قضات دادگاه عالی با رای گیری است.

بارگذاری نوشته های مرتبط بیشتر
بارگذاری بیشتر در تیترخوان زنان