شهرزاد نیوز: قوانین سختگیرانه علیه سقط جنین موجب شده که زنان به سقط جنین مخفیانه و غیر حرفه ای خطرزا گرایش یابند.

بر
پایه تازه ترین پژوهش سازمان بهداشت جهانی پیرامون روند سقط جنین در سطح
جهان که در مجله پزشکی “لانست” منتشر شده است، ممنوعیت سقط جنین، از انجام
آن جلوگیری نمی کند و برعکس خطر سقط جنین نا مطمئن را افزایش می دهد. یکی
دیگر از نتایج این پژوهش نشان دهنده آن است که بین سال های 1995 تا 2033
میزان سقط جنین کاهش یافته، اما از سال 2003 به بعد این میزان ثابت مانده
است.

میزان
متوسط سقط جنین سالانه در سطح جهان بین سال های 2003 تا 2008 نشان دهنده
28 تا 29 مورد سقط جنین در هر یک هزار زن گروه های سنی 15 تا 44 سال است.
به گفته ریچارد هوُرتوُن، ناشر لانست، این ارقام به شدت نگران کننده اند و
پیشرفت های به دست آمده در سال های 90 در حال واپس رفتن اند.

کیت
هاوکینز، از انستیتوی پژوهش های جمعیتی، در این رابطه اظهار داشت که زنان
همواره، چه قانونی یا غیر قانونی، دست به سقط جنین خواهند زد. ناشر لانست
نیز اظهار داشت که ممنوعیت و جزایی کردن سقط جنین استراتژی های نادرستی
هستند و پیامدهای منفی بسیاری به همراه دارند.

بارگذاری نوشته های مرتبط بیشتر
بارگذاری بیشتر در تیترخوان زنان