شهرزادنیوز:برای نخستین بار در تاریخ گوآتمالا، یک زن به مقام معاونت ریاست
جمهوری این کشور می‌رسد. رکسانا بالد ِتی، 49 ساله، قرار است روز 14
ژانویه به همراه اُتوُ پرز مولینو، ژنرال بازنشسته ای که در راس حزب
راستگرای جبهه میهنی برنده انتخابات ماه نوامبر شد، رسما ً این مقام را
برعهده بگیرد.
میریام اردونز، شهردار زن شهر سان کریستوبال، در این باره گفت که امیدوار
است بالدتی بتواند به خوبی از عهده وظایف خود بر آمده و درها را برای ورود
زنان به عالم سیاست باز کند.
زنان در سیاست گواتمالا، واقع در آمریکای مرکزی، تاکنون نقش چندانی نداشته
اند و از 333 شهر تنها سه شهر دارای شهردار زن هستند. در پارلمان 158 نفره
این کشور تنها 18 تن از نمایندگان را زنان تشکیل می دهند.
برخی ناظران انتظار دارند که بالدتی به ویژه آموزش زنان بومی را پیش ببرد
که بیش از همه محروم اند، اما “روُساریوُ اسکوُ بدوُ”، فعال حقوق زنان در
این مورد ابراز تردید کرده و می گوید که باور ندارد که بالدتی بتواند با
تمام نیرو از منافع زنان حمایت کند و تاکنون نیز سخنی در این باره بر زبان
نیاورده است.
در این میان بالدتی اطمینان داده است که به زنان روستایی برای دسترسی به
آموزش، تأمین درمانی و برنامه ریزی خانواده یاری خواهد کرد.

بارگذاری نوشته های مرتبط بیشتر
بارگذاری بیشتر در تیترخوان زنان