شهرزادنیوز: وزیر
خانواده ترکیه خواهان حفاظت از همه زنان کشور، صرفنظر از موقعیت اجتماعی
آنان، در مقابل خشونت خانگی شد.
فاطما شاهین در حالی این خواست را علنا ً
اعلام داشته که طرح قانون تدوین شده وی برای حفاظت از زنان در مقابل “خشونت
اعضای خانوده” به شدت مورد بحث است.
به گزارش روزنامه ترکی زمان، وزیر خانواده و امور اجتماعی ترکیه گفت که می
خواهد این نگاه را که نبود مدرک ازدواج دلیلی برای محرومیت زن از حفاظت
است، را تغییر دهد.
گروه های فعال حقوق زنان، پیش از آن انتقاد کرده بودند که زبان طرح مزبور
این توهم را پیش می آورد که گویا تنها زنان ازدواج کرده، نامزد شده و یا
مطلقه می توانند تحت حمایت قانون باشند و دیگر زنان از شمول حفاظت قانونی
برخوردار نیستند.
وزیر زنان در این رابطه گفت که قرار است روز 12 ژانویه با
این گروه ها ملاقات کرده و مسائل فیمابین را حل کند.
در طرح این قانون از جمله آمده است که از طرف دولت، به زنان نیازمند امکان
اسکان و نیز کمک مالی داده شود.
در گزارش روزنامه “زمان” آمده است که نیمی از زنان ترکیه می گویند از سوی
همسر شان مورد خشونت روانی و جنسی قرار گرفته اند. افزون بر آن هر روزه به
طور متوسط 5 زن در ترکیه مورد تجاوز جنسی قرار می گیرند.
بارگذاری نوشته های مرتبط بیشتر
بارگذاری بیشتر در تیترخوان زنان