شهرزادنیوز: روز 17 دسامبر ،
روز مبارزه بر ضد خشونت علیه زنان شاغل در سکس فروشی اعلام شده و به همین
مناسبت مراسمی در اتریش، از سوی سازمان زنان تن فروش و مراکز مشاوره تخصصی
زنان، برگزار می شود.
شرکت کنندگان در این مراسم، از جمله خواهان پایان دادن به بی حقی این زنان
هستند. همچنین قرار است یک مراسم همبستگی با این زنان در برابر خشونت ها،
توسط امداد ملی جوانان و مرکز آموزشی سوفی بر پا گردد.
روز 17 دسامبر روز جهانی مبارزه علیه خشونت نسبت به زنان تن فروش اعلام شده
است. این روز به یاد 90 زنی برگزار می شود که در سال های 1980 و 1990
قربانی قتل سریالی توسط قاتلی معروف به “قاتل گرین ریور” شدند. اکثر این
زنان، زنان تن فروش بودند و 20 سال طول کشید تا قاتل آنان محکوم شود. از
سال 2003 روز 17 دسامبر به عنوان روز همبستگی با این زنان تثبیت گردید.

بارگذاری نوشته های مرتبط بیشتر
بارگذاری بیشتر در تیترخوان زنان