شبکه ایران زنان: کتاب بررسی تطبیقی مشارکت اقتصادی زنان در کشورهای ایران – مالزی و
ترکیه به سفارش اتاق بازرگانی تهران توسط خانم دکتر زهرا نژادبهرام تهیه
شده است. 

ناظر علمی کتاب دکتر حسین نقره کار شیرازی می باشد.

حقوق نشر این کتاب به اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران تعلق دارد.

بارگذاری نوشته های مرتبط بیشتر
بارگذاری بیشتر در تیترخوان زنان