[شهرزادنیوز->http://www.1oo1nights.org/index.php?newsitemCategory=social&newsitemId=6828]: زنان و دختران جوانی که
دچار ناتوانی جسمی اند، نیازمند حمایت های ویژه در مقابل خشونت های جسمی و جنسی
هستند.

بر پایه پژوهشی که از سوی
وزارت خانواده جمهوری فدرال آلمان صورت گرفته، زنان و دختران معلول دو تا سه برابر
زنان فاقد ناتوانی های جسمی قربانی خشونت جنسی می گردند. این خشونت از همان سنین
کودکی آغاز می شود و در سنین بالاتر نیز ادامه می یابد.

به گزارش خبرگزاری آلمان،
برای انجام این پژوهش 1561 زن 16 تا 65 ساله با نارسایی جسمی یا روانی مورد پرسش
قرار گرفته اند. 20 تا 34 درصد آنان اذعان کرده اند که در دوره کودکی یا نوجوانی
مورد تعرض قرار گرفته اند. میانگین این رقم در میان کل جمعیت آلمان 10 درصد است.
قربانیان خشونت روانی 58 تا 75 درصد اعلام شده اند. در رابطه با خشونت جنسی 21 تا
44 درصد زنان معلول گفته اند که این خشونت را تجربه کرده اند.

وزارت خانواده آلمان
اعلام داشت که افزون بر حمایت های ویژه، یک خط تلفن اضطراری هم از سال 2012 در
چهارچوب “مبارزه با خشونت علیه زنان” به کار خواهد افتاد.

بارگذاری نوشته های مرتبط بیشتر
بارگذاری بیشتر در تیترخوان زنان