قانون- رئیس بیست و سومین همایش بین المللی بیماری های کودکان گفت: هر چه وزن دختران بیشتر باشد آغاز سن بلوغ آنان زودتر خواهد بود.
به
گزارش واحد مرکزی خبر ، دکتر علی ربانی افزود: با اجرای دو طرح تحقیقاتی
درباره سن بلوغ دختران در کشور پی بردیم شاخص های بلوغ در ایران تغییر
یافته است.

وی گفت: بررسی روند بلوغ در چندین دهه گذشته مشخص کرده
است که سن بلوغ در هر دهه سه ماه کاهش می یابد به عنوان مثال از سال 1950
تا سال1990 در دوره زمانی40 ساله چهار تا سه ماه از سن بلوغ دختران در
اروپا و آمریکا به علت شرایط اقتصادی و بهترشدن وضع زندگی مردم کاسته شده
است.

 

این استاد دانشگاه علوم پزشکی تهران افزود: اگر سن بلوغ
را برای دختران پیش از هشت سالگی و در پسران پیش از9 سالگی بنامیم در می
یابیم سن بلوغ در تعدادی از دختران سفیدپوست در آمریکا حدود هفت سالگی و در
سیاهپوستان در شش سالگی بوده از این رو سن بلوغ در دختران این کشور یک سال
کاهش یافته است.

ربانی گفت: بر اساس آمارهای موجود سن بلوغ درهفت و2
دهم درصد دختران کشورمان از هفت سالگی آغاز می شود که نشان دهنده کاهش این
سن است.

وی نگرانی موجود را در این زمینه کاسته شدن از قد نهایی فرد
دانست و افزود: طبیعی است که هرچه سن بلوغ فرد کمتر باشد شانس قدبلندی او
از کمتر می شود .

رئیس همایش بین المللی بیماری های کودکان گفت: در
بررسی ها به این نکته دست یافتیم که هرچه وزن دختران بیشتر باشد ورود آنها
به سن بلوغ زودتر اتفاق خواهد افتاد و والدین نباید بر چاق شدن فرزندانشان
اصرار ورزند.

بارگذاری نوشته های مرتبط بیشتر
بارگذاری بیشتر در تیترخوان زنان