womanstudy.paint.jpg

انجمن ایرانی مطالعات زنان با همکاری جمعی از برجسته ترین اساتید مطالعات زنان در سال ۱۳۷۹  شکل گرفت و با کسب مجوز رسمی از وزارت علوم،تحقیقات و فناوری و پس از ثبت شرکت­ها به شماره ۱۳۰۷۵ مورخ ۱۱/۵/۱۳۸۰  فعالیت خود را آغاز نمود.

 
انتخابات دوره دوم هیئت مدیره انجمن ایرانی مطالعات زنان در تاریخ ۱۴ بهمن ماه ۱۳۸۸ در سازمان پژوهش­های علمی و صنعتی ایران برگزار گردید و اعضای هیئت مدیره منتخب  به شرح زیر می باشد.
 
اهداف انجمن عبارت از:
 
افزایش اطلا عات و آگاهی زنان و توانمند سازی آنان در ابعاد مختلف
گسترش پژوهش و مطالعات درحوزه های مرتبط با مسائل زنان
ایجاد ارتباط با مجامع مشابه درداخل ودرسطح بین المللی
همکاری وارائه خدمات مشورتی به سازمانهاونهادهای داخلی به منظورنیل به هدفهای مذکوردراساسنامه انجمن اقدامات زیررابه عمل خواهداورد:
 
انجام تحقیقات علمی وفرهنگی درسطح ملی وبین المللی با همکاری محققانومتخصصانی که به گونه ای با علم مطالعات زنان سروکاردارند.
همکاری با نهادهای اجرائی ،علمی وفرهنگی درسطح ملی وبین المللی وبا محققان ومتخصصان مسائل زنان.
ترغیب وتشویق پژوهشگران وتجلیل از محققان واستادان ممتاز در مطالعات زنان
ارائه خدمات آموزش وپژوهشی
برگزاری گردهمایی های علمی در سطح ملی،منطقه ای و بین المللی
انتشار کتب ونشریات علمی
 
ماموریت: گسترش و ارتقاء علم و توسعه کیفی نیروهای متخصص وبهبود بخشیدن به امور آموزشی وپژوهشی در زمینه های مربوط به مطالعات زنان.
 
ارکان اصلی عبارتند از :
 
الف : مجمع عمومی
ب : هیات مدیره
ج : بازرس

الف : مجمع عمومی
۱ : مجمع عمومی از گردهمایی اعضای پیوسته به صورت عادی یا فوق‌العاده تشکیل می‌شود و دیگر اعضا می‌توانند بدون حق رای در مجمع عمومی شرکت کنند. تشکیل مجمع عمومی به نحو زیر است :
۱-۱- مجمع عمومی عادی سالی یکبار تشکیل می‌شود و با حضور یا رای کتبی نصف به علاوه یک کل اعضای انجمن رسمیت می‌یابد و تصمیمات اکثریت آرا معتبر است.
۲-۱- در صورتیکه در دعوت نخست مجمع عمومی رسمیت نیافت. جلسه دوم به فاصله حداقل بیست روز بعد تشکیل می‌شود و با هر تعداد اعضای حاضر جلسه رسمیت می‌یابد.
۳-۱- مجمع عمومی فوق‌العاده در موارد ضروری با دعوت هیات مدیره یا بازرس و یا با تقاضای کتبی یک سوم پیوسته تشکیل می‌شود.
۴-۱- وظایف مجامع عمومی عادی و فوق‌العاده :
۱- انتخاب اعضای هیات مدیره و بازرس
۲- تصویب خط مشی انجمن
۳- بررسی وتصویب پیشنهادات هیات مدیره وبازرس
۴-تعیین میزان حق عضویت وتصویب ترازنامه و بودجه انجمن
۵- تصوی تغییرات در مفاد اساسنامه
۶- بررسی و تصویب ترازنامه و صورتحساب درآمدها و هزینه‌های سال مالی گذشته و بودجه سال آتی انجمن
۷– عزل هیات مدیره و بازرس
۸- تصویب انحلال انجمن
 
ب – هیات مدیره
ماده ۱۲ : هیات مدیره انجمن مرکب از ۵ نفر عضو اصلی و ۲ نفر عضو علی‌البدل است. که هر سه سال یکبار با رای مخفی از میان اعضای پیوسته انجمن انتخاب می‌شوند.
ج – بازرس
ماده ۱۴ – مجمع عمومی عادی یک نفر را به عنوان بازرس اصلی و یک نفر را به عنوان بازرس علی‌البدل برای مدت سه سال انتخاب می‌نماید.
تبصره : انتخاب مجدد بازرس برای دو دوره متوالی بلامانع است.
ماده ۱۵ : وظایف بازرس به شرح زیر است :
۱-۱۵ – : بررسی اسناد و دفاتر مالی انجمن و تهیه گزارش برای مجمع عمومی
۲-۱۵ – بررسی گزارش سالانه هیات مدیره و تهیه گزارش از عملکرد انجمن برای اطلاع مجمع عمومی
۳-۱۵ – گزارش هر گونه تخلف هیات مدیره از مفاد اساسنامه به مجمع عمومی تبصره : هیات مدیره باید کلیه اسناد و مدارک انجمن اعم از مالی و غیرمالی را در هر زمان بدون قید و شرط برای بررسی در دسترس بازرس قرار دهد
منابع مالی انجمن عبارتند از:

-حق عضویت اعضا
– در آمدهای ناشی از ارائه خدمات آموزشی وپژوهشی ومشاوره‌ای.
– دریافت هدایا وکمکها
– کلیه عواید ودرآمدهای انجمن صرف اهداف موضوع ماده ۵ این اساسنامه خواهد شدکلیه وجوه انجمن در حساب مخصوصی به نام انجمن نزد بانکهای کشور نگهداری می‌شود.

همایش و کارگا ه ها
¤ همایش چالش­های فراروی خانواده در قرن بیست و یکم
¤ همایش نقش وکلای زن دردفاع ازحقوق زنان
¤ کارگاه آموزشی نقش توسعه مشارکتی در فقرزدایی از زنان
¤ کارگاه Beyond Feminism
¤ کارگاه آموزشی روش­های مقابله با استرس­های زندگی
¤ کارگاه آموزشی نقش زنان درتامین امنیت غذایی (با همکاری دانشگاه هامبلت آلمان)
¤ کارگاه بررسی وظایف زوجین
¤ کارگاه تکریم سالمند وسالمندی
¤ کارگاه بین المللی توانمندسازی زنان از طریق علم و فناوری(با همکاری سازمان پژوهشهای علمی و صنعتی ایران)
¤ کارگاه کار آفرینی زنان(با همکاری دانشکده کارآفرینی دانشگاه تهران)
¤ کارگاه نگارش علمی
¤ کارگاه نقش مشاوره روانشناسی و حقوقی در دعاوی خانوادگی
¤ کارگاه کارآفرینی اقتصادی یا اجتماعی کدامیک با نیاز های زنان متناسبند؟(با همکاری دانشکده کارآفرینی دانشگاه تهران)
 
سخنرانیها و نشستهای علمی
¤ زن و تناقض نمای خانواده و اشتغال
¤ بحث و بررسی پیرامون توسعه انسانی
¤ هم اندیشی بررسی روند حضور دختران در دانشگاه­ها
¤ فلسفه سیاسی کانت، زنان، شهروندان منفعل
¤ نگاه جنسیتی به توسعه برای فقرزدایی جهانی
¤ چالش­های موجود در حقوق زنان
¤ نقش زن در بهداشت روانی خانواده
¤ زنان، صلح و امنیت بین­المللی
¤ چشم اندازهای دموکراسی در ایران
¤ تلاش­های زنان در ۲۵ سال پس از انقلاب اسلامی
¤ زن در دو نگاه جاهلی و اسلام
¤ زن، هنر و جهانی شدن
¤ تحلیلی بر وضعیت زنان هیأت علمی و پژوهشگر شاغل در وزارت علوم و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی
¤ حضانت کودک
¤ بزرگداشت روز جهانی خانواده
¤ زنان و جهانی شدن
¤ تأثیر دعا و نیایش در آرامش روان انسان
¤ گزارش سی وششمین اجلاس مطالعاتی مؤسسه بین المللی حقوق بشر استراسبورگ با عنوان حمایت بین المللی از حقوق زنان
¤ زن وسلامت
¤ قضاوت زنان با توجه به تغییر بنیادین شرایط ، اوضاع و احوال
¤ رویکرد واقع گرایی اجتماعی- حقوقی و تحول حقوق زنان
¤ زن در قرآن
¤ بررسی جنبه­های حقوقی وفقهی لایحه حمایت از خانواده
¤ نظریه اجتماعی- سیاسی و مطالعات زنان
 
میزگردهای علمی
¤ میزگرد زن در خانواده
¤ جنبش زنان در ایران و هند
¤ سازمان ملل متحد وجایگاه زنان
¤ نقش سازمان­های غیر دولتی زنان در تاجیکستان (با حضور گروهی از زنان تاجیکستانی)
¤ حقوق انسانی زن
¤ زنان سرپرست خانوار
¤ زندگی شهری، زنان، ورزش، کاهش افسردگی
¤ خوانشی نو از زن در شعر نظامی
¤ زن و محیط زیست : آثار تغییرات آب و هوا بر وضعیت زنان
¤ دستاوردهای آموزشی زنان در پرتو انقلاب اسلامی

تجلیل از زنان نامدار در عرصه علم وادب
¤ تجلیل از دکتر امیر بانو کریمی فیروز کوهی
¤ تجلیل از دکتر شکوه نوابی نژاد
¤ تجلیل از دکتر نسرین مصفا

همکاری با نهاد ها
¤ عضو شورای انجمن های علمی ایران
¤ همکاری با مرکز مطالعات عالی بین المللی دانشکده حقوق وعلوم سیاسی دانشگاه تهران
¤ سازمان پژوهشهای علمی وصنعتی ایران
¤ کمیسیون انجمن های علمی ایران
¤ کمیسیون نشریات علمی ایران
¤ مرکز اطلاعات سازمان ملل متحد در تهران
¤ مرکز مطالعات و فرهنگی شهرداری تهران
¤ مرکز پایگاه­مدیریت دانش شهری(گروه مشورتی جوان شهرداری تهران)
¤ کمیسیون ملی یونسکو
¤ همکاری با معاونت علمی وفناوری ریاست جمهوری اسلامی ایران
بارگذاری نوشته های مرتبط بیشتر
بارگذاری بیشتر در تیترخوان زنان