مطالعات فرهنگی و رسانه ای: پایان‌نامه‌ی
«اجتماعات تفسیری و نقش آن بر خوانش رمان‌های زن‌محور: با تاکید بر مطالعه
قرائت زنان شهر تهران از رمان چراغ‌ها را من خاموش می‌کنم» برای دریافت
درجه‌ی کارشناسی ارشد رشته‌ی مطالعات فرهنگی و رسانه دفاع می‌شود.

سارا دلیریان این پایان‌نامه را با راهنمایی دکتر مسعود کوثری به‌نگارش
درآورده است. اساتید داور جلسه‌ی دفاع دکتر شهرام پرستش و دکتر اعظم
راودراد خواهند بود.

جلسه‌ی دفاع روز سه‌شنبه ۵ مهر ۱۳۹۰ ساعت ۱۳ در سالن شریعتی دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران دفاع خواهد شد.

بارگذاری نوشته های مرتبط بیشتر
بارگذاری بیشتر در تیترخوان زنان