تغییر
برای برابری
: حزب ابتکار فمینیستی سوئد در بیانیه ای ضمن محکوم کردن
بازداشت فرانک فرید و فرشته شیرازی از وزیر امور خارجه این کشور خواست که
به موضوع نقض حقوق زنان در ایران توجه بیشتری نشان دهد. در این بیانیه که
روز 25 سپتامبر منتشر شده است، آمده:دو فعال دیگر جنبش زنان ایران، فرانک
فرید و فرشته شیرازی، از فعالین کمپین یک میلیون امضا دستگیر شدند. فرید
تحت شکنجه قرار گرفته و از شیرازی اطلاعی در دست نیست. ابتکار فمینیستی
سوئد خواهان آزادی فوری و بدون قید و شرط این فعالین است و تا تحقق این
امر، مسئله ی دستگیری این دو زن زندانی را پیگیری خواهد کرد.

سخنگوی
ابتکار فمینیستی در این بیانیه ضمن انتقاد به وزیر امور خارجه دولت سوئد
به کم توجه بودن نسبت به نقض حقوق زنان در کشورهای دیگر انتقاد و تاکید می
کند که دفاع از حقوق زنان نباید قربانی قراردادهای فروش اسلحه شود. سخنگوی
این حزب از وزیر امور خارجه ی کشورش می خواهد که از حق زنان ایران برای
سازماندهی خود بدون آنکه با خشونت و بازداشت مواجه
شوند حمایت کند.

منبع: http://feministisktinitiativ.se/art…

بارگذاری نوشته های مرتبط بیشتر
بارگذاری بیشتر در تیترخوان زنان