شهرزاد
نیوز
:کمیسیون بهداشت و درمان طرح افزایش مرخصی بارداری از 6 ماه به 9 ماه
را به مجلس ارائه می کند.
5 سال پیش مرخصی دوران بارداری 2 ماه افزایش یافت
و به 6 ماه رسید. این کمیسیون برآورد کرده که مجلس با این طرح موافقت
خواهد کرد.
با این که افزایش مرخصی دوران بارداری در بسیاری از کشورها با استقبال زنان
و کارشناسان قرار می گیرد، در ایران این موضوع بیش از هر چیز موجب نگرانی
زنان شاغل است. نبود تضمین شغلی و فقدان تامین اجتماعی، وضعیت زنان را در
بازار کار شکننده و حساس تر می کند، زیرا بسیاری از زنان شاغل در ایران با
قراردادهای موقت استخدام شده اند.
بارگذاری نوشته های مرتبط بیشتر
بارگذاری بیشتر در تیترخوان زنان