شهرزاد نیوز:درآفریقای جنوبی همه ساله دو روز به عنوان روز زن گرامی داشته می شود: یکی روز 8 مارس که روز جهانی زن است و دیگری 9 اوت. علت گرامی داشت 9 اوت به عنوان روز زن، واقعه ای تاریخی است که در سال 1956 در این کشور رخ داد. در آن روز 20 هزار زن علیه آپارتاید دست به راه پیمایی زدند و در مقابل یکی از مراکز دولتی جمع شده تا به قوانین تبعیض آمیز علیه سیاه پوستان اعتراض کنند. از آن پس روز 9 اوت به عنوان روز ملی زنان آفریقای جنوبی و 8 مارس به عنوان روز بین المللی جشن گرفته می شوند.

بارگذاری نوشته های مرتبط بیشتر
بارگذاری بیشتر در تیترخوان زنان