شهرزاد نیوز: “زنان برای تغییر” نام گروه جدیدی از زنان جوان افغان است که برای مبارزه با آزار و اذیت زنان در خیابان ها و معابر عمومی اعلام موجودیت نموده و اولین آکسیون خود را در کابل برگزار کرده اند.

این گروه نوپا دست به یک راه پیمایی در خیابان ها و مراکز خرید پر رفت و آمد زدند. راه پیمایان از دانشگاه کابل به راه افتادند و با عبور از بازارهای روز در مقابل دفتر کمیسیون حقوق بشر در کابل تجمع کردند. آنان با حمل پلاکاردهایی، آزار و اذیت زنان را محکوم کرده و با سردادن شعارهایی در تقابل با خشونت علیه زنان، مردان رهگذر را دعوت به حمایت از خواسته های خود کردند.

بارگذاری نوشته های مرتبط بیشتر
بارگذاری بیشتر در تیترخوان زنان