شهرزاد نیوز:نتیجه 15 پژوهش طی سال های 1375 تا 1386 در ایران در مورد آسیب شناسی ورزش زنان حاکی از فقدان برنامه ریزی، بودجه، مدیریت و تخصص است. این چکیده گزارشی است که مرکز پژوهش های مجلس در مورد تحقیقات این ارگان طی 10 سال انجام داده است. علاوه بر موارد فوق به وجود فرهنگ تبعیض آمیز بین زن و مرد و حضور آنان در عرضه ورزش اشاره شده است. در بخش چالش های اقتصادی گفته شده است که بودجه ورزش زنان در کل بودجه ورزش روشن نشده است و همین امر ورزش زنان را با چالش های بیشتری روبرو می سازد.

بارگذاری نوشته های مرتبط بیشتر
بارگذاری بیشتر در تیترخوان زنان