{{ايلنا:}} دبير كل خانه پرستار به ايلنا گفت‌: «تجمع پرستاران بيمارستان شريعتي كه صبح امروز (چهارشنبه 12 مرداد) در سالن مديريت اين بيمارستان برگزار شد با قول مساعد رييس بيمارستان براي بررسي اعتراضات آنها پايان يافت.»

“محمد شريفي مقدم”، با اظهار نارضايتي از وفا نكردن مديران و روساي بيمارستان‌ها به قول خود در مواجهه با پرستاران گفت:‌ «مسئولان بيمارستاني در واكنش به اعتراضات و تجمعات پرستاري از قول بررسي به‌عنوان ابزاري براي شكاندن فشاراستفاده مي‌كنند.»

به گفته اين عضو تشكل‌ پرستاري، تجمع پرستاران بيمارستان شريعتي در اعتراض به بحث تبعيض در پرداخت كارانه بين اعضاء هيات علمي بيمارستان و كاركنان غير هيات علمي اين بيمارستان است.

شريفي مقدم به خبرنگار ايلنا گفت: «20درصد از درآمد بيمارستان كه قرار است در قالب طرح كارانه به پرسنل پرداخت شود، به اعضا غير هيات علمي اختصاص مي‌يابد در حالي‌كه 65درصد درآمد بيمارستان به اعضا هيات علمي بيمارستان و 10درصد به خود بيمارستان و 5 درصد نيز به دانشگاه اختصاص داده مي‌شود.»

به گفته وي كارانه هيات علمي بيمارستان‌ها 100برابر بيشتر از كارانه پرسنل غير هيات علمي است. اين درحالي است كه افزايش هر ساله تعرفه‌ها نيز باعث مي‌شود اين فاصله بيشتر شود.

محمد شريفي مقدم با تاكيد به خبرنگار ايلنا گفت: «تبعيض زياد موجود در گروه بهداشت و درمان كشور موجب افزايش موج اعتراض در بين تمام پرستاران در تمام كشور شده‌است. مي‌توان به صراحت گفت فضاي جامعه پرستاري به شدت ملتهب است.»

وي در پاسخ به سئوال خبرنگار ايلنا در مورد اصلاحات قانوني كه قرار بود در حوزه كار پرستاري صورت گيرد، گفت: «در چهار سال گذشته سر و صداي زيادي مبني بر بهبود وضعيت پرستاران مطرح شد، اما هيچ اقدامي صورت نگرفت.»

شريفي به‌عنوان نمونه به موضوع دو قانون تعرفه‌گذاري و ارتقاء بهره‌وري اشاره كرد و افزود: «مجلس هفتم قانون تعرفه‌گذاري خدمات پرستاري را تصويب كرد و و مصوب شد كه وزرات بهداشت،‌وزارت رفاه و سازمان نظام پرستاري آيين‌نامه اين كار را آماده كنند. اما پس از گذشت چهار سال از اين مصوبه هيچ اقدامي انجام نشده‌است.

در قانون ارتقاء بهره‌وري نيز در خوش‌بينانه‌ترين حالت پرستار با سابقه بالا هفته‌اي 37 ساعت كار مي‌كند كه از كاركنان بخش اداري سيستم بهداشتي 5ساعت بيشتر است و پرستاران جديد الاستخدام نيز در هفته 42ساعت كار مي‌كنند كه آن‌هم 10 ساعت بيشتر از كاركنان اداري است.

شريفي تصريح كرد:‌ اگر چه با موضوع اين دو قانون سر و صداي زيادي در دفاع از پرستاران مطرح شد اما در عمل از نظر معيشتي و رفاهي هيچ گامي براي پرستاران برداشته نشد.

اين در حالي است كه اغلب مراكز درماني به‌ويژه بيمارستان‌ها با كمبود نيروي شديد پرستاري مواجه هستند؛ بر اساس استاندارد شوراي بين المللي پرستاران به ازاي چهار بيمار در بخش عمومي يك پرستار بايد وجود داشته باشد اما در حال حاضر اين نسبت به 12 تا 15 بيمار يك پرستار رسيده است.»

بارگذاری نوشته های مرتبط بیشتر
بارگذاری بیشتر در تیترخوان زنان