{{ایسنا:}} نيروي انتظامي با انتشار گزارشي از خلاصه وضعيت جرايم جنايي كشور اعلام كرد: بيش از دوهزار فقره قتل در كشور در سال گذشته رخ داد كه 362 فقره آن انگيزه منكراتي داشته است.

به گزارش سرويس «حوادث» خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، بر اساس اعلام نيروي انتظامي در سال گذشته دوهزار و 277 فقره قتل در كشور به وقوع پيوسته است كه اين آمار در سال 88، دوهزار و 117 فقره بود. اين درحالي است كه يكهزار و 845 فقره قتل توسط پليس در سال 89 كشف شد كه اين آمار در سال 88 يكهزار و 698 فقره بوده است.

همچنين درصد كشف به وقوع در سال گذشته 81 درصد اعلام شده كه اين آمار در سال پيش از آن 80.2 بوده است.

بنابر آمار اعلام شده وقوع قتل در سال 80 دو هزار و 109 فقره رخ داده كه يكهزار و 307 فقره از‌ آن كشف شده است و درصد كشف نسبت به وقوع در اين سال 61.9 بوده است.

بنا بر آمارهاي موجود وقوع قتل از سال 80 تا سال 85 سير صعودي داشته كه بالاترين آمار مربوط به قتل در سال 85 با دوهزار و 410 فقره به ثبت رسيده است. اما پس از اين سال وقايع قتل در كشور سير نزولي داشته است.

نيروي انتظامي نرخ قتل در كشور را اين‌گونه اعلام كرد كه نرخ قتل در سال 89، 3.1 و در سال 88، 2.9 بوده است. اين در حالي است كه نرخ قتل در سال 81، 3.3 بوده است.

بنابراين، پايين‌ترين نرخ قتل در سال 86 در هر يكصد هزار نفر 2.8 بوده است و بيشترين نرخ قتل به سال 84 با 3.5 اختصاص دارد.

پليس با اعلام اين كه وقوع جرايم در بعضي از استان‌ها تحت تاثير جغرافيايي و هم مرز بودن با كشورهاي همسايه، قاچاق سلاح و مهمات موادمخدر قرار دارد، اعلام كرد: ‌رقم نرخ قتل در استان‌ها متفاوت و در نوسان است و بيشترين آمار وقوع قتل به استان فارس با رقم 233 فقره قتل در سال 89 اختصاص دارد كه نرخ قتل اين استان پنج نفر در هر يكصد هزار نفر است.

همچنين استان خوزستان با 186 فقره قتل و نرخ قتل چهاردر هر يكصدهزار نفر، استان تهران با 175 فقره قتل با نرخ قتل سه در هر يكصدهزار نفر، تهران بزرگ با 166 فقره قتل و نرخ قتل دو در هر يكصدهزار نفر، استان سيستان وبلوچستان با 139فقره قتل و نرخ قتل شش در هر يكصدهزار نفر در رتبه‌هاي بعدي قرار دارند.

اين در حالي است كه كمترين ميزان قتل به استان خراسان جنوبي با شش فقره در سال 89 و نرخ قتل يك در يكصد هزار نفر اختصاص يافته است.

به گزارش ايسنا، بنا بر اعلام پليس از مجموع قتل‌هاي به وقوع پيوسته در سال 89، 362 فقره قتل با انگيزه منكراتي بوده كه 15.9 درصد از مجموع قتل‌ها را به خود اختصاص داده است و نزاع بدون مقدمه قبلي 281 فقره بوده كه 12.3 درصد از پرونده‌هاي قتل سال گذشته را در بر مي‌گيرد اين در حالي است كه سهم نزاع با اختلاف قبلي 416 فقره از مجموع دو هزار و 277 قتل سال 89 است كه 18.3 درصد را به خود اختصاص داده است همچنين سرقت با 196 فقره قتل سهم 8.6 درصدي را داشته است.

اين در حالي است كه انگيزه منكراتي از مجموع دو هزار و 117 فقره قتل سال 88، 367 فقره را به خود اختصاص داده كه نشان دهنده سهم 17.3 درصدي است و انگيزه نزاع بدون مقدمه قبلي منجر به وقوع 277 فقره قتل در سال 88 شده است كه سهم 13.1 را نشان مي‌دهد. نزاع با اختلاف قبلي نيز 354 فقره قتل را در سال 88 رقم زد كه نشان دهنده سهم 16.7 درصدي در اين مدت است همچنين سرقت در سال 88 انگيزه وقوع 198 فقره قتل بود. كه سهم 9.4 درصدي از مجموع قتل‌هاي اين سال را به خود اختصاص داده است.

بارگذاری نوشته های مرتبط بیشتر
بارگذاری بیشتر در تیترخوان زنان