شهرزاد نیوز: از 41 مرکز ترک اعتیاد در کشور، تنها یک مرکز به زنان معتاد اختصاص دارد که آن هم در پایتخت ، شهری که تعداد معتادان زن آن بین 50 تا 120 هزار تن ذکر شده است.

طبق آمار ارائه شده از سوی اداره بهزیستی ، زنان معتاد 5 درصد کل معتادان را تشکیل می دهن، اما آسیب پذیری آنان بیشتر از مردان معتاد ذکر شده است. همچنین گفته شده است که هزینه ای معادل 60 هزار تومان بابت هر معتاد در اختیار این مراکز قرار گرفته، اما تنها 10 هزار تومان آن هزینه شده است. این مساله موجب نارضایتی و شکایات متعددی شده است.

بارگذاری نوشته های مرتبط بیشتر
بارگذاری بیشتر در تیترخوان زنان