شهرزاد نیوز: کرستینا فرناندز- د- کیرشنر، رئیس جمهور آرژانتین، به منظور مهار خشونت علیه زنان و نیز تجارت انسان، درج آگهی های تماس جنسی در روزنامه های این کشور را ممنوع کرد. این ممنوعیت از روز جمعه، 15 ژوئیه، در آرژانتین به اجرا گذاشته شده است.

گزارش خبرگزاری اتریش در این رابطه حاکیست که منتقدان نگران و بر این باورند که دولت فرنادز می خواهد این قانون را علیه رسانه های اپوزیسیون به کارگیرد، چرا که با این ممنوعیت یکی از منابع درآمد آنها حذف می شود. بسیاری از این رسانه ها به آگهی های رسمی دولتی وابسته اند. اما دولت آرژانتین اعلام کرده است که این ممنوعیت شامل متون آگهی ها و تصاویری می شود که “سوء استفاده، بدنام سازی، تبعیض، سلب منزلت، تحقیر و تهدید منزلت زنان” را توجیه می کنند.

بارگذاری نوشته های مرتبط بیشتر
بارگذاری بیشتر در تیترخوان زنان