شهرزادنیوز: زنان و دخترانی که به خاطر خشکسالی و گرسنگی در شرق آفریقا آواره شده اند، مورد تعرضات رو به افزایش جنسی قرار می گیرند.

به گزارش شبکه یاری به آوارگان سازمان ملل، در اردوی “دداب”، بزرگ ترین اردوی آوارگان جهان، در کنیا، 358 مورد تجاوز و دیگر تعرضات جنسی به ثبت رسیده است، که این رقم چهار برابر سال گذشته است.

در ادمه گزارش آمده است که در حال حاضر روزانه به طور میانگین حدود 1500 تن از اوارگان وارد “دداب” می شوند. اکثر این آوارگان را گروه هایی از زنان و دختران تشکیل می دهند که راهی بسیار دشوار و طولانی را طی می کنند و رنج های غیر قابل تصوری، مانند مرگ نزدیکان و بستگان، بیماری، آدمربایی و در خیلی از موارد خشونت جنسی را هم تجربه کرده اند.

سازمان های امداد می کوشند تا با ارائه کمک های پزشکی، از جمله روانپزشکی، به این زنان و دختران، از آن ها حمایت کنند. این زنان به شدت دچار گرسنگی، ترس و اشوب های روانی هستند. سازمان امداد “ک ی ر” تأکید کرد که به کمک های مالی فوری برای کمک به این زنان نیازمند است.

بارگذاری نوشته های مرتبط بیشتر
بارگذاری بیشتر در تیترخوان زنان