شهرزادنیوز: هفته گذشته در اورشلیم یک کنفرانس اقتصادی از سوی روزنامه “تورات- یهودیت”، هامودیا، برپا شد که هیچ زنی بدان راه نیافت. این کنفرانس در یکی از سالن های متعلق به شهرداری برگزار شد که از راه پرداخت سوبسید دولتی اداره می شود.

به گزارش “دی مارکر”، ضمیمه اقتصادی روزنامه لیبرال ها آرتص، فوروم مدیریت هامودیا جزو مهم ترین کنفرانس های یهودیان ارتدکس است. از جمله سخنرانان این کنفرانس “یووال اشتاینیتس”، وزیر اقتصاد از حزب محافظه کار لیکود و “نیر بارکات”، شهردار اورشلیم بودند.

گزارش روزنامه آلمانی تاتس در این مورد حاکیست که “زن ستیزان ارتدکس”، پس از زنانه- مردانه کردن برخی خطوط اتوبوسرانی شهری و حتا ایجاد صندوق های پرداخت جداگانه در برخی سوپر مارکت ها، اکنون به ساختمان های دولتی چشم دوخته اند.

مردان ارتدکس اغلب در حالی به مشغولیات دینی خود می رسند و به مطالعه تورات می پردازند که همسران شان خرج خانواده را تأمین می کنند. وزارت اقتصاد اسرائیل در سال های سرمایه گذاری زیادی برای آموزش و اشتغال زنان ارتدکس، حتا در مناطق تحت اشغال نوار غربی رود اردن پرداخته است.

“دی مارکر”، هشدار می دهد که در دراز مدت تبعیض علیه زنان تنها در بخش ارتدکس محدود نمانده و هر چه میزان ورود مردان ارتدکس به بازار کار افزایش یابد، به همان نسبت نیز زنان از بازار کار رانده خواهند شد.

بارگذاری نوشته های مرتبط بیشتر
بارگذاری بیشتر در تیترخوان زنان