شهرزاد نیوز:اخیر به ابتکار جمعی از گردانندگان مراکز آموزشی، محققان و متخصصان ایرانی، فراخوانی منتشر شده که در آن از روسای دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی ایران خواسته شده است که از اجرای طرح تفکیک جنسیتی در دانشگاه ها خودداری کنند. در این متن گفته شده است که اجرای چنین طرحی سیاست زن ستیزانه است و همچنین افزوده شده است که جوانان و دانشگاهیان هوشمند و بالغ ایرانی نیازی به این گونه تدابیر ندارند. با این که هنوز امضا و حمایت از این فراخوان ادامه دارد، اما تاکنون چند تن از اساتید و روسای (سابق) دانشگاه های ایران، کانادا و آمریکا در میان امضا ها دیده می شود.

بارگذاری نوشته های مرتبط بیشتر
بارگذاری بیشتر در تیترخوان زنان