ایسنا: نحوه اجراي قانون خدمت نيمه‌وقت بانوان در سازمان تامين‌اجتماعي و اصلاح مواد يك و هفت قانون مذكور اعلام شد.

به گزارش سرويس «اجتماعي» خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، در اين قانون سنوات خدمت نيمه‌وقت بانوان به منظور احراز شرايط بازنشستگي به طور كامل محسوب مي‌شود، اما در برقراري مستمري بازنشستگي و دريافت رتبه، نصف مدت خدمت تمام‌وقت محاسبه خواهد شد.

همچنين كسور بازنشستگي و حق‌بيمه مربوط به سهم كارمندان مزبور، به نسبت حقوق و مزايايي كه بر اساس اين قانون به آنها تعلق مي‌گيرد، كسر و به صندوق تامين‌اجتماعي واريز مي‌شود.

سنوات خدمت نيمه‌وقت بانوان به شرط پرداخت كسور بازنشستگي و حق‌بيمه به نسبت تمام حقوق رتبه و يا حقوق ثابت و فوق‌العاده شغل تا سه سال از لحاظ مستمري بازنشستگي در حكم خدمت تمام وقت محسوب مي‌شود. بديهي است ارائه درخواست كتبي در اين زمينه از سوي بانوان واجد شرايط به واحدهاي اداري و مالي ذ‌يربط الزامي خواهد بود.

***

{{رسمي و ثابت بودن مادران داراي فرزند معلول براي استفاده از تسهيلات خدمت نيمه وقت، الزامي نيست}}

همچنين درمورد بانوان كارمندي كه فرزند معلول دارند با تشخيص سازمان بهزيستي كشور، رعايت شرط رسمي و ثابت بودن، الزامي نبوده و نحوه پرداخت حق‌بيمه اين همكاران، تا سه سال همانند بانوان رسمي و ثابت است. به عبارت ديگر، موضوع سقف سه سال براي اين دسته از زنان لازم الرعايه نيست.

بانوان همكار قرارداد بند (ب) ماده 2 آيين‌نامه استخدامي صندوق تامين‌اجتماعي مصوب 28 اسفند سال 86 نيز، به شرط پرداخت حق‌بيمه سهم خود و كارفرما مي‌توانند از اين قانون استفاده كنند. همچنين بانوان همكار قراردادي مشمول ماده 20 آيين‌نامه استخدامي اين صندوق كه به صورت تمام وقت اشتغال به كار دارند، در صورت نياز صندوق تامين‌اجتماعي به خدمات آنها و احراز شرايط لازم توسط اداره ‌كل امور اداري و موافقت بالاترين مقام مربوطه، به شرط پرداخت حق‌بيمه سهم خود و كارفرما مي‌توانند از اين قانون استفاده كنند.

{{ نصف حقوق رتبه يا حقوق ثابت و فوق‌العاده شغل يا مزاياي مستمر، به كساني كه از خدمت نيمه وقت استفاده كنند تعلق مي‌گيرد}}

{{پرداخت فوق‌العاده ماموريت روزانه و اضافه كار به مشمولان قانون خدمت نيمه‌وقت بانوان ممنوع است}}

حداقل مدت زمان استفاده از خدمت نيمه‌وقت، يكسال است و در طول اين مدت، امكان تقليل و تبديل آن به خدمت تمام‌وقت وجود ندارد. همچنين به همكاراني كه از خدمت نيمه‌وقت استفاده مي‌كنند، نصف حقوق رتبه يا حقوق ثابت و فوق‌العاده شغل و يا مزاياي مستمر تعلق مي‌گيرد، اما فوق‌العاده‌هاي محل خدمت، بدي آب و هوا و محروميت از تسهيلات زندگي به طور كامل پرداخت مي‌شود.

همچنين باتوجه به مفاد بند «ث» ماده 43 آيين‌نامه استخدامي صندوق تامين‌اجتماعي و ماده 15 قانون نحوه اجراي خدمت نيمه‌وقت بانوان، پرداخت فوق‌العاده ماموريت روزانه و اضافه‌كار به همكاران مشمول قانون مزبور ممنوع است. در خصوص بانوان همكاري كه پركيس دريافت مي‌كنند، در صورت استفاده از خدمت نيمه‌وقت از پنجاه درصد پركيس برخوردار مي‌شوند، ضمن اينكه به اين عده از همكاران به هيچ عنوان اضافه‌كاري پرداخت نمي‌شود.

{{مرخصي‌هاي مشمولان اين قانون، همچون كاركنان تمام وقت است}}

برابر مواد 8 و 9 قانون مذكور، مدت استفاده از مرخصي‌هاي استحقاقي، استعلاجي و زايمان براي همكاران مشمول اين قانون، همانند كاركنان تمام وقت بوده و در اين مدت، به لحاظ حقوق و مزايا تابع مقررات مربوط به خدمت نيمه‌وقت خواهند بود. علاوه بر اين، امتياز سنوات و تجربه اين همكاران به تناسب ايام اشتغال محاسبه مي‌شود.

برابر تبصره الحاقي به ماده واحده اين قانون مصوب 19 فروردين 86، صندوق تامين‌اجتماعي مجاز است در صورت تقاضاي بانوان همكار و موافقت بالاترين مقام مسئول به جاي خدمت نيمه‌وقت، ساعات خدمت همكاران متقاضي را به سه‌چهارم ساعات كار مقرر تقليل دهد.

بارگذاری نوشته های مرتبط بیشتر
بارگذاری بیشتر در تیترخوان زنان