شهرزاد نیور: گزارشی از بیست ودومین سمینار سالانه بنیاد پژوهش های زنان ایرانی در روز سوم سمینار در یک روزنانه 12 صفحه ای چاپ و در میان شرکت کنندگان که در آخرین ساعات جلسه شرکت می کردند، توزیع شد.

این روزنامه دربرگیرنده مهم ترین موضوعات دور روز اول کنفرانس اند. با توجه به موعد تحویل مقالات برای چاپ، امکان گزارشدهی از کلیه مباحث روز دو م و مباحث روزهای سوم نبود. این نقصیه را با درج مطالبی در سایت جبران خواهیم کرد.

صفحات 1، 2، 11 و 12 این روزنامه در مورد روزهای کنفرانس اند. صفحات دیگر در ارتباط با موضوعات کنفرانس تهیه شده بود.

این روزنامه را می توانید [اینجا ->http://www.shahrzadnews.org/uploaded_files/10_.pdf] دانلود کنید.

بارگذاری نوشته های مرتبط بیشتر
بارگذاری بیشتر در تیترخوان زنان