{{انتخاب:}} به گزارش انتخاب، روزنامه خراسان نوشت:‌ مركز امور زنان و خانواده ریاست جمهوری در نامه ای جالب كه به نظر نمی رسد هیچ ارتباطی با وظایف این مركز داشته باشد، به گمرك كشورمان تاكید كرده كنترل دقیقی بر كالاها و مسافرین ورودی از ژاپن برای پیشگیری از ورود مواد آلوده به رادیواكتیو شده، اعمال كند.

بارگذاری نوشته های مرتبط بیشتر
بارگذاری بیشتر در تیترخوان زنان