{{دانشجو نیوز:}} ایت الله مکارم شیرازی در در پاسخ به یک استفتا در مورد همکاری علمی دانشجویان دختر و پسر در مورد پروژه های دانشگاهی گفت: قطعاً هرگاه ضرورتي ايجاب نكند هركدام با جنس خود مشكلات تحصيلي و علمي را حل كنند، اولويت دارد و اگر بيم فسادي باشد، حرام است.

به گزارش دانشجو نیوز و به نقل از فارس، ایت الله مکارم شیرازی، در پاسخ به استفتا یی که گفته می شود از طرف دانشجویان دانشگاه های کشور مطرح شده است، ضمن ذکر این نکته که، الویت دارد که هر جنس از دانشجویان مشکلات درسی خود را با همجنس خود حل کنند، تاکید کرد که اگر بیم فساد در همکاری های علمی دانشجویان باشد، ان رابطه و همکاری علمی حرام است.

طرح جدا سازی جنسیتی دانشگاه ها مدتی است که بر زبان مسولان حکومت جمهوری اسلامی جاری شده است، و برای این منظور از ظرفیت تشکل های دانشجویی حکومتی که رابطه آشکاری با نهاد قدرت و دستگاه های امنیتی دارند، استفاده می کنند تا وانمود شود این طرح خواست دانشجویان نیز است.

البته ذکر این مطلب ضروری است که حکومت اسلامی، از بدو زمامداری در سال ۱۳۵۷، بارها اقدام به انقلاب فرهنگی، تسویه اساتید دگر اندیش، اخراج و ستاره دار کردن دانشجویان معترض، زندان های طویل المدت برای فعالین دانشجویی، حمله به خوابگاه دانشجویان، و همچنین ایجاد موانع تحصیلی و آموزشی برای دانشجویانی که ” بد حجاب” گفته می شود کرده است، اما با وجود تمام این موانع، جنبش دانشجویی ایران همچنان معترض به استبداد و منتقد قدرت بوده و از تبدیل شدن دانشگاه به پادگان جلوگیری کرده است.

بارگذاری نوشته های مرتبط بیشتر
بارگذاری بیشتر در تیترخوان زنان