{{حوزه نیوز}}: امیری، معاون ادارات و کارخانجات ستاد احیای امر به معروف و نهی از منکر قم در جلسه اولین نشست شورای سیاست‌گذاری این ستاد در سال 90 از طرح لباس متحدالشکل برای بانوان شاغل در ادارات از سوی وزارت کشور خبر داد و گفت: این امر می‌تواند دغدغه موجود در خصوص مسئله حجاب در دستگاه‌های اداری را رفع کند.

بارگذاری نوشته های مرتبط بیشتر
بارگذاری بیشتر در تیترخوان زنان