{{صدای زنان}}: مقامات در وزارت امور زنان میگویند که در حال حاضر حدود 2 میلیون زن بیوه با انبوهی از مشکلات و دشواری ها دست وپنجه نرم میکنند.
به گزارش آژانس خبری روز،حسن بانو غضنفرسرپرست وزارت امورزنان امروز در مراسم تجلیل ازروزملی مادردرکابل خاطرنشان ساخت، این وزارت طرح پیشنهادی را به هدف فراهمآوری تسهیلات سرپناه و ایجاد زمینه های کار برای زنان بیوه رویدست دارد.
موصوف اظهار آرزومندی کرد که این طرح در همآهنگی و تشریک مساعی ادارات ذیربط به منظور بهبود وضعیت زنان بیوه در عمل پیاده گردد.
به گفته وی ،انتظار میرود تا سه ماه آینده وزارت های مالیه ، کارواجتماعی ، انکشاف شهری وشاروالی کابل نحوه همکاری شانرا اعلام نمایند.
با این حال ؛ سرپرست وزارت امورزنان ازبهبود وضعیت زنان ابرازخرسندی کرده ومیگوید با وجود دستاوردهایی درراستای دسترسی زنان به خدمات صحی ،تعلیم وتربیت وپروژه های آموزشی ، هنوزهم مشکلات عمده ای فرا روی زنان وجود دارد.
وی اضافه نمود،این وزارت یک ارگان پالیسی سازبوده و برنامه های را برای تقویت ،توانمندی وگسترش حضورزنان درعرصه های مختلف پیشکش میدارد.
خانم غضنفر با بیان اینکه در ترکیب رهبری ستره محکمه هنوز هم زنان حضور ندارند علاوه کرد که باید یکی اززنان فعال افغان درترکیب هیئت رهبری ستره محکمه جای داشته باشد.
فوزیه کوفی رییس کمیسیون امورزنان ولسی جرگه که در این مراسم صحبت میکرد ؛ وضعیت زنان در افغانستان نگران کننده خواند.
وی گفت ؛ عدم دسترسی به خدمات صحی ، محروم بودن از آموزش ، فقر اقتصادی ودیگرشاخص های بشری افغانستان را به بدترین مکان برای زنده گی مادران مبدل ساخته است.
موصوف تصریح کرد،درهرسی دقیقه یک مادربه دلیل زایمان حیات خویش را ازدست میدهد.
به گفته وی ؛ زنانی بین سنین 20 تا 45 ساله با این خطرروبرومی باشند.
خشونت های فامیلی ،ازدواج های تحمیلی و پیش ازسن قانونی ،عدم تعهد سیاسی ونبود وجوه مالی برای برنامه هایی بهبود وضعیت زنان از دیگر مشکلات زنان عنوان میگردد که خانم کوفی به آن اشاره کرد.
از روز ملی مادر در حالی در کشور بزرگداشت میگردد که به باور کار شناسان آنچه به تحقق خواستهای‌های اساسی زنان و به رسميت شناختن جايگاهی والای آنها در روان جامعه و خانواده بر ميگردد؛ هنوز راه دور و درازی در پیش است.

 • ﺟﺎنِ ﺧﻮار

  بیدارزنی: کتاب ﺟﺎنِ ﺧﻮار نوشته نیلو شاتو (نام مستعار) برای اولین بار و به درخواست نویسنده …
 • ۴۰ سال زندگی یک فمینیست در ایران

  بیدارزنی: خدیجه مقدم متولد ۱۳۳۱ است و سال‌ها در ایران فعالیت سیاسی و اجتماعی داشته است. او…
 • مقابله با آزار جنسی

  واکاوی ابعاد مغفول «من هم» در ایران

  این نقد با هدف ایجاد گفت‌و‌گو و انتقادات سازنده برای آینده «من هم» و کارزارهای مشابه در حو…
بارگذاری نوشته های مرتبط بیشتر
بارگذاری بیشتر در تیترخوان زنان