{{شهرزادنیوز:}}وزارت جوانان اوگاندا در نظر دارد اسپری فلفل به رایگان در اختیار دختران قرار دهد تا آنها بتوانند در مقابل متجاوزان بهتر از خود دفاع کنند. روُنالد کیبوله، معاون وزیر ورزش، اظهار امیدواری کرد که بتوان از این طریق میزان تجاوزات را کاهش داد. طبق آمار رسمی، تنها در سال 2010، 709 مورد تجاوز و 7564 مورد خشونت جنسی علیه کودکان به ثبت رسیده، که میزان واقعی بیش از این ارقام است. به گفته کیبوله، اسپری فلفل در اختیار دختران 15 تا 18 ساله قرار می گیرد تا بتوانند از خود در مقابل “لکه دارشدن” محافظت کنند. به زنان 18 تا 30 ساله نیز اسپری فلفل به منظور دفاع از خود داده می شود. یک زن سخنگوی پلیس نیز گفت که دختران و زنان برای استفاده از اسپری فلفل آموزش خواهند دید تا بتوانند از آن به مثابه “سلاح” استفاده کنند.

بارگذاری نوشته های مرتبط بیشتر
بارگذاری بیشتر در تیترخوان زنان