{{آینده نیوز:}} یك سیاستمدار زن كویتی خواستار به راه افتادن مجدد بازار كنیزفروشی شد

به 24 و به نقل از روزنامه انگلیسی دیلی میل؛ “سلوا المطیری”، به راه افتادن چنین بازاری را مانع رواج فحشا در بین مردان كویتی و آن را جانشینی مناسب برای ازدواج دانست.

وی پیشنهاد كرده است كه این كنیزها با خرید اسرای زن جنگی از دیگر كشورها به كویت وارد شوند!

وی همچنین این كار را لطفی به زنانی دانست كه ممكن است در كشور خود از گرسنگی بمیرند!

المطیری از “هارون الرشید”، خلیفه جبار عباسی به عنوان الگویی برای این كار یاد كرده چرا كه وی صاحب دو هزار كنیز بود و خواستار آن شده است كه مراكزی برای خرید و فروش كنیز در كشور به راه افتد و پیشنهاد كرده زنان چچنی توسط دولت كویت از روس‌ها به عنوان اسیر جنگی خریداری شده و در كویت به فروش برسند!

بارگذاری نوشته های مرتبط بیشتر
بارگذاری بیشتر در تیترخوان زنان