تا قانون خانواده برابر: راحیل آشناگر فعال حقوق زنان در انزلی، عصر روز دوشنبه 16 خرداد ماه، با تودیع وثیقه 20 میلیون تومان، آزاد شد. اتهام وی اقدام علیه امنیت ملی عنوان شده است.

راحیل آشناگر، روز سه شنبه 10 خرداد ماه در منزل پدری اش در بندر انزلی توسط مامورین امنیتی بازداشت شد. وی ابتدا به زندان انزلی و سپس به زندان لاکان رشت منتقل شد و به مدت 6 روز در بند عمومی این زندان بازداشت بود.

بارگذاری نوشته های مرتبط بیشتر
بارگذاری بیشتر در تیترخوان زنان