{{مدرسه فمینیستی:}} امروز 11 خرداد 1390، پیکر بی جان هاله سحابی، فعال جنبش زنان و قرآن پژوه در خانه اش آرمید تا دوستان اش آخرین وداع را با او داشته باشند. تصاویر زیر، پیکر معصوم هاله سحابی را نشان می دهد. هاله سحابی امروز، به دنبال فشار و درگیری با نیروهای لباس شخصی در مراسم ختم پدرش، مهندس عزت الله سحابی، دچار ایست قلبی شد و سپس جان باخت.

بارگذاری نوشته های مرتبط بیشتر
بارگذاری بیشتر در تیترخوان زنان