تغییر برای برابری -من دیروز در مقابل کانون وکلا از نسرین ستوده انرژی گرفتم و درسی دوباره نیز. من که آزاد بودم به ظاهر و او که دستنبد به دست داشت به من ، به ما بار دیگر درس آزادگی و ایستادگی در برابر ستم و احجاف را داد. نسرین موقع خروج از کانون دست هایش را بالا برد. این زن آزاده دست هایش را بالا برد تا بی دفاعی اش را و صلح خواهی اش را و پایبندی اش را به قانون بار دیگر به ایرانیان نشان دهد.

دیروز مامور زنی که همراه او بود وقتی روحیه بالای نسرین را دید بعد از بوسه هایش برای رضا خندان پشت سر نسرین ضربه زد اما نسرین را نمی شود تحقیر کرد، این بانوی گرانقدر به رفتار او اعتراض کرد و همچنان با دستهای بالا گرفته اش بار دیگر زورمندان را به سخره گرفت. به راستی ستودنی است نسرین ستوده؛ استقامت و پایبندی اش به قانون و روحیه اعتراضی اش در مقابل هرچه گردنکش از آن دست داستان هایی که اگر روزی مادر شدم برای فرزندم خواهم گفت. برای فرزندم از زنی می گویم که دوری از نیما و مهراوه اش باعث نشد سر تسلیم در برابر قدرتمندان فرو آورد. در قصه های قدیمی که مادربزرگ برای من تعریف می کرد مادر به خاطر فرزندش از هرستمی می گذشت و محبتش بیشتر از درایت اش بود. کوتاه می آمد تا فرزندنش در امان باشد غافل از اینکه فرزندان دیگران به خطر می افتند. قهرمان زن داستان من یعنی نسرین ستوده خردش و محبتش هر دو با هم همراه اند و او به خاطر راحتی کودکانش از راحتی کودکان سرزمینش نمی گذرد. او تمام سالهای عمرش را گذاشته تا کودکان در این سرزمین اعدام نشوند و هیج بهایی به سبب باورهایش از زندگی و حقوقی که خدا به او بخشیده محروم نشود و هیج زنی به سبب زن بودنش تحقیر نشود و حقوق انسانی اش نادیه گرفته نشود. آری قهرمان داستان من؛ یعنی نسرین ستوده را به سبب زن بودنش و مادر بودنش نمی شود شکست او عزمش جزم است و طاقتش زیاد.

نسرین ستوده زن قهرمان روزگار ماست. به او افتخار می کنم و براین اعتقادم که نسرین ستوده مایه مباهات جنبش زنان ایران است،مایه افتخار سرزمین ایران است وافسوس در سرزمین ما قدر این بانوی گرانقدر را پاس نمی دارند حاکمان.

نسرین ستوده عزیز، آزاد زن، مهربان بانوی قانون مدار و صلح جو، تولدت مبارک، به امید روزی که تولدت را در کنار خانواده و دوستانت در ایرانی آزاد و سربلند به شادی بنشینیم.

بارگذاری نوشته های مرتبط بیشتر
بارگذاری بیشتر در تیترخوان زنان